BH Kỹ thuật

Bảo hiểm Mọi rủi ro Xây dựng

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG
Bảo hiểm thiệt hại vật chất đối với công trình và trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư và nhà thầu đối với thương tật và thiệt hại tài sản của bên thứ ba trong quá trình thi công các dự án xây dựng.

Bảo hiểm mọi rủi ro Lắp đặt

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT
Bảo hiểm thiệt hại vật chất đối với công trình và trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư và nhà thầu đối với thương tật và thiệt hại tài sản của bên thứ ba trong quá trình thi công các dự án lắp đặt.

Bảo hiểm Máy móc Liberty

BẢO HIỂM MÁY MÓC
Bảo hiểm cho các tổn thất máy móc xảy ra do hỏng hóc về cơ hoặc về điện khi vận hành.

Bảo hiểm Máy móc thiết bị của Chủ thầu

BẢO HIỂM MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CHỦ THẦU
Bảo hiểm cho các tổn thất xảy ra đối với máy móc và thiết bị của nhà thầu.