Phân loại nhóm nghề nghiệp của Bảo hiểm Liberty

Bảo hiểm Liberty phân chia các nghề nghiệp thành 4 loại: Loại 1, Loại 2, Loại 3, Loại 4. Việc phân loại này ảnh hưởng rất lớn đến công tác thẩm định đơn yêu cầu bảo hiểm và các thủ tục chấp nhận bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm.

4 nhóm nghề nghiệp trong Bảo hiểm Liberty

Loại 1: Chuyên môn và nghề nghiệp liên quan đến công việc quản lý lao động trí óc
hoặc công việc văn phòng hoặc những nơi không nguy hiểm tương tự.

Loại 2: Những người tham gia công việc giám sát và các công việc không thuộc Nhóm nghề nghiệp Loại 1 mà nhiệm vụ có thể liên quan tới lao động chân tay nhẹ, nhưng không thường xuyên và không sử dụng công cụ hoặc thiết bị máy móc hoặc tiếp xúc với bất kỳ mối nguy hiểm đặc biệt nào (ví dụ: Đốc công, Giám sát viên), hoặc những người thường xuyên đi lại ngoài văn phòng vì mục đích kinh doanh hoặc chuyên môn nhưng không tham gia các công việc lao động chân tay (ví dụ: Nhân viên bán hàng).

Loại 3: Những người tham gia công việc lao động chân tay trong điều kiện không nguy hiểm nhưng có liên quan tới việc sử dụng công cụ hoặc máy móc nhẹ (ví dụ: thợ làm công cụ hoặc dịch vụ chuyển phát).

Loại 4: Những người làm công việc nguy hiểm, chẳng hạn công việc thủ công nặng nhọc liên quan tới việc sử dụng công cụ hoặc thiết bị nặng (ví dụ: công nhân xây dựng).

Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.

Bình luận